Vyhľadávanie
Katalóg
Výber podľa výrobcu
Anketa
Aký príjem TV využívate vo vašej domácnosti?
Prečo nakupovať u nás?
- nízke ceny
- široký sortiment
- väčšina tovaru fyzicky skladom
- dodanie tovaru do 1-2 dní
- overení dodávatelia
- rýchle vybavenie reklamácií
- individuálny prístup k zákazníkom
- odborné poradenstvo 
- online podpora 
- emailová podpora do 23:00

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

   a.    Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

   b.   „Predávajúci“ je spoločnosť Ivan Sulovec – eTECH CITY, so sídlom Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 44 688 288, zapísaná na OÚ Žilina, Číslo živnostenského registra: 580-42840

   c.    „Kupujúci“ je:

   i.       spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

   ii.      fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

   d.   Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Záručné podmienky

   a.   Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

   b.   V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu a to nasledovným spôsobom:

Kupujúci nahlási predajcovi reklamáciu tovaru odoslaním emailu s predmetnom správy: REKLAMÁCIA. Do správy emailu treba uviesť názov reklamovaného tovaru a číslo objednávky / faktúry a popis závady. Následne kupujúci dostane na svoju emailovú adresu inštrukcie k ďalšiemu postupu reklamácie (či sa bude tovar posielať na adresu predajcu, alebo na adresu autorizovaného servisného strediska).  

Email pre nahlásenie reklamácií:  etechshop@etechshop.sk

   c.   Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný predajcovi na reklamáciu formou dobierky, predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

   d.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

   e.   V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

3. Vybavenie reklamácie

   a.    Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamovaného tovaru poštou na adresu:

         eTECHSHOP.sk, RMA oddelenie, Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom

   b.   V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

   c.   V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

   d.   Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

   e.    Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

   f.     V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

   g.   V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (sprievodný list k reklamácii, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

   h.    Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v  súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

   i.     Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie doručí reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom Kupujúcemu, formou doporučenej zásielky.

   j.      Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

   k.    Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

   o    porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú

   o    použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k    Tovaru

4. Záverečné ustanovenia

   a.    V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

   b.   Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 8. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

 

 

Diskusia
Autor:Vymazané
Dátum:feb 10, 2015
Tento príspevok bol vymazaný